HAKIM, R. Islamisasi Ekonomi Madzhab Mainstream: Tinjauan, Model dan Implikasi. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, v. 1, n. 1, p. 79-94, 14 Mar. 2016.