HAKIM, R. Etika Petugas Pajak Dalam Islam. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, v. 2, n. 1, p. 86-102, 8 Mar. 2017.