Pelindung:
Dr. Muhammad Adib
Dr. Abdurrahman

Mitra Bestari:
Prof. Dr. Kasuwi Saiban
M.Ag, Dr. H. Fauzan Zenif M.Ag,
Dr. Muhammad Husni

Pimpinan Redaksi:
Bahrul Ulum, MA

Redaktur Pelaksana:
Ririn Noviyanti,M.S.I

Dewan redaksi:
Rudy Catur Rohman Kusmayadi, M.H
Ahmad Mukhtar Syarofi, M.H
Siti Aisyah, MA
Muhammad Hilal, M.Fil
Dra. Roihanah
Muhammad Hasbulloh Huda

Staff Redaksi:
Zainul Mukhtar, S.Pd.I

Layout dan Desain:
Yahya Maksum.